Herroepingsrecht / Retourneren

Uit onze algemene voorwaarden:

5. Herroepingsrecht bij online aankopen

5.1Bij de online aankoop van producten heeft de consument, nadrukkelijk niet de zakelijke klant, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
5.2Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Ons retour adres: Naarderstraat 30, 1251BC Laren

5.3Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat de klant aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.
5.4Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5.5Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
5.6U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
5.7U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.
Dit formulier is hier te vinden: https://www.thuiswinkel.org/data/uploads/reglementen/Modelformulier_voor_herroeping.docx
Dit formulier moet gericht worden aan Proluca B.V., Naarderstraat 30, 1251BC Laren, info@prolucainteriors.com

Wilt u een aankoop retourneren? Wij vragen u de door ons aangeboden retourprocedure te gebruiken om de afhandeling zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk te laten verlopen.
De onderstaande gegevens helpen ons hierbij: